در این شهر و در كنار اهالی مسلمان اردكان اقلیت بسیار كوچك زرتشتی سالیان سال است كه به یك زندگی آرام و بسیار صمیمانه با هم مشغول بوده و می باشند. این اقلیت مذهبی برای خود زیارتگاه و عبادتگاه داشته و در آزادی كامل به مراسم مذهبی خود می پردازند. علاوه بر اماكن داخل شهر زرتشتیان زیارتگاه های خاصی در بیرون شهر قرار گرفته كه در این میان پیر سبز چكچكو، پیر هریشت، نارسون و پارس بانو از اهم آنها می باشند.